Japan

Chichibu

Hakushu

Kanosuke

Mars Shinshu

Matsui Shuzo

Sasanokawa Shuzo

Yamazaki